اعتراض به برخی رسانه های لس آنجلس و توضیح ایرانشهر
به روز شده در      جمعه 6 مهر 1397     -   Friday September 28 2018

تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ارواین
توضیح ایرانشهر: در نامه ای که از سوی امضا کنندگان ذیل و دفتر نشریه بیداری 
به دفتر ایرانشهر به عنوان اعتراض به رسانه های گروهی به ایرانشهر رسیده بود و در خبرگزاری ایرانشهر منعکس شد، متاسفانه اشتباهاتی از سوی نگارندگان صورت گرفته است که از سوی ایرانشهر به آن  بدرستی توجه نشده است.
دکترروزبه آذربرزین - دکترسعید احمدی
فرزانه اردلان - دکترایرج زمانیان 
دکترناصرانقطاع - دکتراحمد ایرانی
امیل ایمانی - آریا باقری
حمید بیاتی - محمد بیاتی 
محمد خرازی - سرور سهیلی
 شهرام شفیعی - ایرج کریمی
 سیاوش لشگری - دکتر محمدعلی مهرآسا
دکتر مرتضا میرآفتابی - پرویز مینویی 
سرهنگ هوشنگ وزین
در نامه نوشته شده است که  «  مردم ناآگاه ما هیچگاه نظرشفاف شما صاحبان اندیشه و قلم را دراینمورد مهم وحیاتی نشنیدند ، و اکثریت هم چنان درراه تاریک وخرافه قدم برمیدارند وشما آگاهان خاموش هر کدام به دلیلی غیرموجه ، راه سکوت را برگزیده اید تا جائیکه وقتی کارناوال وحشت ، سفاهت ،وخشونت بیخ گوشتان در لس آنجلس به راه می افتد ، چشمان خود را براین فاجعه می بندید وکوچکترین اعتراضی  نمی کنید. به بهانه اینکه ما درکشوری آزاد چون آمریکا زندگی می کنیم»
که این واژه «هیچگاه نظر شفاف شما صاحبان اندیشه و قلم را در این مورد مهم و حیاتی نشنیدند» صحیح نبوده است برای مثال در مورد آقای دکتر مهدی آقازمانی به عنوان سردبیر وقت ایرانشهر بارها و بارها سینه زنی و زنجیر زنی را نه فقط در لس انجلس بلکه در شهرهای دیگر جهان آزاد با شفافیت کامل به بوته نقد کشیده است و آن را مذموم دانسته است و تظاهرات علیه آن را نیز بازتاب داده است  ایرانشهراز نگارندگان نامه  درخواست کرده است که چنانچه می خواهند نامه خود را تصحیح کنند و با پوزش از آنانی که به اشتباه نام برده اند آن را برای ایرانشهر مجددا ارسال کنند تا در ایرانشهر به درج مجدد آن اقدام شود. همه کسانی که نامشان در این نامه سرگشاده برده شده بود نیز می توانند پاسخ خود را  برای ایرانشهر ارسال کنند تا به درج آن بپردازیم.
 
متن نامه اعتراض به برخی رسانه های لس آنجلس
خانم ها و آقایان در برخی رسانه ها همگانی لس آنجلس ، ازپانصد سال پیش که مذهب شیعه به زورشمشیر سلاطین صفوی وبه منظوراستوارکردن پایه های حکومتی برایرانیان تحمیل شد، مردم ما زیربار تبلیغات دستاربندان اشغالگربا صرف میلیاردها تومان هرساله برای کشته شدن فردی درهزاروچهارصد سال پیش (آنهم ازیک کشورمهاجم به ایران) عزاداری و خاک برسرمیکنند
   مردم ناآگاه ما هیچگاه نظرشفاف شما صاحبان اندیشه و قلم را دراینمورد مهم وحیاتی نشنیدند ، و اکثریت هم چنان درراه تاریک وخرافه قدم برمیدارند وشما آگاهان خاموش هر کدام به دلیلی غیرموجه ، راه سکوت را برگزیده اید تا جائیکه وقتی کارناوال وحشت ، سفاهت ،وخشونت بیخ گوشتان در لس آنجلس به راه می افتد ، چشمان خود را براین فاجعه می بندید وکوچکترین اعتراضی  نمی کنید. به بهانه اینکه ما درکشوری آزاد چون آمریکا زندگی می کنیم
 شما که نام روشنفکر، اندیشمند وهدایت کننده جامعه برخود گذاشته اید وهمه رسانه های ایرانی را اشغال کرده اید چگونه است خود از مزیت آزادی بیان دراین کشوربهره نمیگیرید واجازه میدهید جمهوری اسلامی با کمال وقاحت سنگربه سنگر پشت خانه های شما وهمه ایرانیان پیش بیاید ، شما چرا نباید این هجوم خطرناک را ببینید ودائما ایرانیان و دولت آمریکا را در جریان این نفوذ آسیب زننده قراردهید ؟
 مطمئن باشید اگردارودسته آخوند هدایتی ها دراینجا میتوانند براحتی قمه زنی راه بیندازند ورضا حیدری ها خیابانها را برای سینه زنی قرق کنند، به راحتی هم میتوانند صدای هرآزادیخواه ایرانی و مخالف جمهوری اسلامی را نیزخاموش کنند. کافی است تنها یک مورد اسید پاشی درخیابان وست وود، بلوار ونچورا و یا دان تان لس آنجلس صورت پذیرد، ویا دفترکاریکی از آقایان و خانمهای رسانه ای را آتش بزنند آن وقت خواهید دید که زنان ایرانی از ترسشان با روسری به خیابان بیآیند وبسیاری از شما ها  از ترس این جاهلان باید یا کار رسانه را ترک کرده یا با آنها همکاری کنید.
چند روز پیش که مشتی لومپن مزدورجمهوری اسلامی بسرکردگی رضا حیدری وحاج عرفان اوشانی و فامیل درداون تاون لس آنجلس نمایش تهوع آوری را  به نمایش گذاشتند(*) و آبروی هرچه ایرانی را بردند.چرا درآن روز ویا روزهای بعد صدایتان درنیامد؟ شما که صاحبان رسانه های لس آنجلس و چشم وگوش مردم هستید و باید مردم را ازخطربزرگی که تهدیدشان می کند ، آگاه سازید چرا ساکت ماندید ، چرا اعتراض نکردید و سخنی نگفتید؟
  کارهای این  نابخردان از گذشته های دورکه میهن ما را با گریه واندوه وعزاداری برای حسین یک مرد غیرایرانی ویران کردند وفرهنگ گهربارمان را به لجن و نجاست اسلام آلودند کافی نبود ؟
 و حالا نوبت زیرفشارقراردادن ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ومردم کشورمیزبان دراینسوی جهان است؟ 
مراسم عزاداری درلس آنجلس وسکوت سنگین جامعه رسانه ای، که جایگاه والای فرهنگی جامعه را دردست دارد وبه اعتراض صدایی بلند نمیکند نشانه آنست که ایرانیان مخالف با جمهوری اسلامی ومبارزان سیاسی بزودی درچنگال این موج جدید جمهوری اسلامی اسیر و لس آنجلس عرصه کامل تاخت و تازآنها قرار گیرد و کسی را یارای نفس کشیدن نماند.تاریخ چنین سکوت مرگباررا از ماهرگز فراموش نخواهد کرد.
  ما هنوز ازشما خواهش میکنیم با دلیری جبران مافات کرده و ایران را از چنگال این بیماری بزرگ و سرطان کشنده نجات دهید. تا وضع اسلام در ایران روشن نشود هیچ روش سیاسی وهیچ سیاستمداری نمیتواند برای ایران کاری انجام دهد باور کنید مردم جز شما کسی را برای این مهم ندارند وکسی هم به تنهایی نمی تواند این کاربزرگ ورهایی بخش فرهنگی را انجام دهد
 بخشی از امضای هم اندیشان معترض به رسانه ها ورخداد زشت عزاداری درخیابانها
دکترروزبه آذربرزین - دکترسعید احمدی
فرزانه اردلان - دکترایرج زمانیان 
دکترناصرانقطاع - دکتراحمد ایرانی
امیل ایمانی - آریا باقری
حمید بیاتی - محمد بیاتی 
محمد خرازی - سرور سهیلی
 شهرام شفیعی - ایرج کریمی
 سیاوش لشگری - دکتر محمدعلی مهرآسا
دکتر مرتضا میرآفتابی - پرویز مینویی 
سرهنگ هوشنگ وزین
  برای دیدن نامهایی که مسئول راه انداختن این سینه زنی ها بودندودرمتن نامه بالا آمده
 به همراه عکس هایشان به سایتهای هیئت الرضا وسایتهای مساجد کالیفرنیا مراجعه کنید   *
 متن نامه بالا ازسوی سایت (پیام آزادگان) و(ماهنامه بیداری )تهیه شده است
 اعتراض خودرا درمتن کوتاه دیگری هم به مسئولین آمریکایی که اجازه چنین خودزنی و وحشیگری را بنام ایرانیان صادر کرده اند فرستادیم

 

 

بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
تبلیع شماره 3
تبلیع شماره 4
تبلیع شماره 5
تبلیع شماره 6
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس‌آنجلس
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ارواین
دکتر شهریار راد
دکتر کامران یدیدی
خدمات بیمه صوفی
همایون خرسندی
فرزانه حریت
حمید سلیمانیان
تراولور
وستوود ویزن
کیو مارکت
مجیک تل
جواد دهقان
ژرژ اسحاقیان
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015