کنفدراسیون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي (ITUC) و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ AFL-CIO ، ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮي و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران در اﯾﺮان را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدند
به روز شده در      یکشنبه 20 مرداد 1398     -   Sunday August 11 2019

بنا بر اطلاعیه خبری که از سوی سازمان " نفت من کو" به خبرگزاری ایرانشهر ارسال شده است، ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي (ITUC) به نمایندگی از 267 میلیون کارگر از 163 کشور جهان و نیز کنفدراسیون اتحادیه های و تشکل های صنعتی آمریکا AFL-CIO در نامه های جداگانه ای به رهبر جمهور اسلامی ایران، بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت فعالان ﮐﺎرﮔﺮي و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران در اﯾﺮان را از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ و ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر

 

ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي (ITUC)  و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ AFL-CIO ، ﺿﻤﻦ محکومیت ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﻧﻘﺎب دار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮي و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ، ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادي اﻋﻀﺎي ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه  اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ آزادي اﻧﺠﻤﻦ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر شدند. 

ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ، ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان از ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﺎ ﺳﻮﺋﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻧﺪوﻧﺰي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه است که ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي اﯾﺮان و رﻫﺒﺮان آﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ  می باشد.

ﺧﺴﺮو ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ یکی از کنشگران فعال ایرانی  ﮐﻪ در ﯾﻮﺗﺎ اﻗﺎﻣﺖ دارد و ﻣﺪاﻓﻊ  ﺣﻘﻮق  ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ می باشد,  ﻧﻘﺶ موثری در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ  ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ داشته است . وی در این راستا، از ﻫﻤﮑﺎري اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﯾﻮﺗﺎ و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ قدردانی نمود و گفت: آقدامات آنها، ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ رﻫﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران در زﻧﺪان اوﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاي آﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه  و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ، ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎم ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ  ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮدارﯾﻢ.

یادآوری می گردد،  AFL-CIO  ﯾﮏ ﻓﺪراﺳﯿﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از55   اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  تا ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻋﺎدﻻﻧﻪ ، ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻣﻦ ، ﺷﺮاﻓﺖ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑﺮاﺑﺮ را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

همچنین، ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن  بین المللی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي (ITUC)،  ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ که در ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2006   با ادﻏﺎم ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي آزاد و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ. ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي ﺟﻬﺎن، ارﺗﻘﺎء و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ می باشد.

 

 

 

بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021